Rejestry, ewidencje PDF Drukuj Email

   Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach oraz sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych

   Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej prowadzi:

   1. Księgę uczniów/wychowanków

   A. Księgę uczniów klasyfikowanych w naszej szkole oraz klasyfikowanych
   na podstawie naszych ocen

   1. Ewidencje i rejestry związane z zarządzaniem Zespołem Szkół Nr 33
   2. Rejestr druków ścisłego zarachowania
   3. Rejestr dokumentów finansowych Zespołu Szkół Nr 33
   4. Ewidencje związane ze sprawami kadrowymi i pracowniczymi
   5. Dziennik korespondencji
   6. Rejestr skarg i wniosków
   7. Rejestr archiwum
   8. Ewidencje zaświadczeń o osiągnięciach uczniów długoleżących podczas nauki
    w szpitalu

   Dokumenty archiwalne są zlokalizowane w składnicy akt Zespołu Szkół Nr 33 w Bydgoszczy oraz udostępniane zgodnie z instrukcją składnicy akt na terenie placówki osobom upoważnionym, na ich wniosek. Dokumenty archiwalne zawierają akta wynikające ze stosunku pracy oraz działalności finansowo – księgowej i pedagogicznej szkoły. Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym w pomieszczeniach szkoły. Informacje publiczne zawarte w rejestrach, ewidencjach i archiwach udostępniane są w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

   Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i za zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

   Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz w przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

    


   Podpisał(a): Izabela Maciejewska Dokument z dnia: wtorek, 02 listopada 2010
   Edytował: Tomasz Kulik Edycja z dnia: poniedziałek, 11 lutego 2013
    

   Items details

   • Hits: 2184 clicks
   • Average hits: 23.5 clicks / month
   • Last visit was 15 hours and 7 minutes ago
   • Number of words: 838
   • Number of characters: 6030
   • Created 7 years and 9 months ago at wtorek, 02 listopada 2010 by Tomasz Kulik
   • Modified 5 years and 6 months ago at poniedziałek, 11 lutego 2013 by Tomasz Kulik

   Tecox component by www.teglo.info