Rejestry, ewidencje PDF Drukuj Email

   Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach oraz sposobach i zasadach udost?pniania danych w nich zawartych.

   Zesp? Szk? nr 33 Specjalnych dla Dzieci i M?odzie?y Przewlekle Chorej prowadzi:
   1. Ksi?g? uczniw/wychowankw.
   2. Ewidencje i rejestry zwi?zane z zarz?dzaniem Zespo?em Szk? Nr 33.
   3. Rejestr drukw ?cis?ego zarachowania.
   4. Rejestr dokumentw finansowych Zespo?u Szk? Nr 33.
   5. Ewidencje zwi?zane ze sprawami kadrowymi i pracowniczymi.
   6. Dziennik korespondencji.
   7. Rejestr skarg i wnioskw.
   8. Rejestr archiwum.
   9. Ewidencje za?wiadcze? o osi?gni?ciach uczniw d?ugole??cych podczas nauki w szpitalu.

   Dokumenty archiwalne s? zlokalizowane w sk?adnicy akt Zespo?u Szk? nr 33 w Bydgoszczy oraz udost?pniane zgodnie z instrukcj? sk?adnicy akt na terenie placwki osobom upowa?nionym, na ich wniosek. Dokumenty archiwalne zawieraj? akta wynikaj?ce ze stosunku pracy oraz dzia?alno?ci finansowo ksi?gowej i pedagogicznej szko?y. Dokumenty udost?pniane s? powo?anym do tego organom kontroluj?cym w pomieszczeniach szko?y. Informacje publiczne zawarte w rejestrach, ewidencjach i archiwach udost?pniane s? w trybie ustawy z dnia 6 wrze?nia 2001 r. o dost?pie do informacji publicznej.

   Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i za zasadach okre?lonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

   Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze wzgl?du na prywatno?? osoby fizycznej lub tajemnic? przedsi?biorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pe?ni?cych funkcje publiczne, maj?cych zwi?zek z pe?nieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz w przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsi?biorca rezygnuj? z przys?uguj?cego im prawa.


   Podpisa?(a): Izabela Maciejewska Dokument z dnia: wtorek, 02 listopada 2010
   Edytowa?: Pawe? Wysi?ski Edycja z dnia: czwartek, 09 maja 2019
    

   Items details

   • Hits: 3170 clicks
   • Average hits: 25.2 clicks / month
   • Last visit was 5 one month and 4 months ago
   • Number of words: 293
   • Number of characters: 1894
   • Created 11 years and 6 months ago at wtorek, 02 listopada 2010 by Tomasz Kulik
   • Modified 2 years and 0 months ago at czwartek, 09 maja 2019 by Pawe? Wysi?ski

   Tecox component by www.teglo.info