Rejestry, ewidencje PDF Drukuj Email

   Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach oraz sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

   Zespół Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej prowadzi:
   1. Księgę uczniów/wychowanków.
   2. Ewidencje i rejestry związane z zarządzaniem Zespołem Szkół Nr 33.
   3. Rejestr druków ścisłego zarachowania.
   4. Rejestr dokumentów finansowych Zespołu Szkół Nr 33.
   5. Ewidencje związane ze sprawami kadrowymi i pracowniczymi.
   6. Dziennik korespondencji.
   7. Rejestr skarg i wniosków.
   8. Rejestr archiwum.
   9. Ewidencje zaświadczeń o osiągnięciach uczniów długoleżących podczas nauki w szpitalu.

   Dokumenty archiwalne są zlokalizowane w składnicy akt Zespołu Szkół nr 33 w Bydgoszczy oraz udostępniane zgodnie z instrukcją składnicy akt na terenie placówki osobom upoważnionym, na ich wniosek. Dokumenty archiwalne zawierają akta wynikające ze stosunku pracy oraz działalności finansowo – księgowej i pedagogicznej szkoły. Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym w pomieszczeniach szkoły. Informacje publiczne zawarte w rejestrach, ewidencjach i archiwach udostępniane są w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

   Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i za zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

   Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz w przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.


   Podpisał(a): Izabela Maciejewska Dokument z dnia: wtorek, 02 listopada 2010
   Edytował: Paweł Wysiński Edycja z dnia: czwartek, 09 maja 2019
    

   Items details

   • Hits: 4867 clicks
   • Average hits: 30 clicks / month
   • Last visit was 20 hours 2 minutes ago
   • Number of words: 293
   • Number of characters: 1969
   • Created 13 years and 6 months ago at wtorek, 02 listopada 2010 by Tomasz Kulik
   • Modified 5 years and 0 months ago at czwartek, 09 maja 2019 by Paweł Wysiński

   Tecox component by www.teglo.info