Regulaminy, zarz?dzenia PDF Drukuj Email

   RODO
   klauzula informacyjna - pracownik
   w Zespole Szk? nr 33 Specjalnych dla Dzieci i M?odzie?y Przewlekle Chorej (pobierz)

   RODO
   klauzula informacyjna - ucze?
   w Zespole Szk? nr 33 Specjalnych dla Dzieci i M?odzie?y Przewlekle Chorej (pobierz)


   Zarz?dzenie Dyrektora Nr 21/2020
   w Zespole Szk? nr 33 Specjalnych dla Dzieci i M?odzie?y Przewlekle Chorej z dnia 03.09.2020 (pobierz)


   Zarz?dzenie Dyrektora Nr 5/2020
   w Zespole Szk? nr 33 Specjalnych dla Dzieci i M?odzie?y Przewlekle Chorej z dnia 24.03.2020 (pobierz)


   Zarz?dzenie Dyrektora Nr 14/2017
   w Zespole Szk? nr 33 Specjalnych dla Dzieci i M?odzie?y Przewlekle Chorej z dnia 25.09.2017
   w sprawie warunkw ponownego wykorzystywania informacji z sektora publicznego (pobierz)


   Informacja dotycz?ca udost?pniania danych z Jawnego Rejestru
   w Zespole Szk? nr 33 Specjalnych dla Dzieci i M?odzie?y Przewlekle Chorej
   Jawny Rejestr sk?ada si? z czterech zbiorw danych i na wniosek osb zainteresowanych,
   jest do wgl?du w Zespole Szk? nr 33, przy ul. Sk?odowskiej-Curie 4 w Bydgoszczy.


   Regulamin konkursu Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji
   w Zespole Szk? nr 33 Specjalnych dla Dzieci i M?odzie?y Przewlekle Chorej (pobierz)


   Regulamin Rady Pedagogicznej
   w Zespole Szk? nr 33 Specjalnych dla Dzieci i M?odzie?y Przewlekle Chorej (pobierz)


   Regulamin organizacyjny szko?y
   w Zespole Szk? nr 33 Specjalnych dla Dzieci i M?odzie?y Przewlekle Chorej (pobierz)


   Zasady przyjmowania, rozpatrywania i za?atwiania skarg i wnioskw
   w Zespole Szk? nr 33 Specjalnych dla Dzieci i M?odzie?y Przewlekle Chorej (pobierz)


   Regulamin pracy
   w Zespole Szk? nr 33 Specjalnych dla Dzieci i M?odzie?y Przewlekle Chorej (pobierz)


   Zarz?dzenie Dyrektora Nr 15/2014
   w Zespole Szk? Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i M?odzie?y Przewlekle Chorej z dnia 15.12.2014 (pobierz)   Podpisa?(a): Izabela Maciejewska Dokument z dnia: czwartek, 31 stycznia 2013
   Edytowa?: Pawe? Wysi?ski Edycja z dnia: środa, 30 września 2020
    

   Items details

   • Hits: 3569 clicks
   • Average hits: 35.7 clicks / month
   • Last visit was 9 hours and 50 minutes ago
   • Number of words: 553
   • Number of characters: 3897
   • Created 8 years and 4 months ago at czwartek, 31 stycznia 2013 by Pawe? Wysi?ski
   • Modified 8 months ago at środa, 30 września 2020 by Pawe? Wysi?ski

   Tecox component by www.teglo.info