Rejestry, ewidencje Drukuj

Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach oraz sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

Zespół Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej prowadzi:
1. Księgę uczniów/wychowanków.
2. Ewidencje i rejestry związane z zarządzaniem Zespołem Szkół Nr 33.
3. Rejestr druków ścisłego zarachowania.
4. Rejestr dokumentów finansowych Zespołu Szkół Nr 33.
5. Ewidencje związane ze sprawami kadrowymi i pracowniczymi.
6. Dziennik korespondencji.
7. Rejestr skarg i wniosków.
8. Rejestr archiwum.
9. Ewidencje zaświadczeń o osiągnięciach uczniów długoleżących podczas nauki w szpitalu.

Dokumenty archiwalne są zlokalizowane w składnicy akt Zespołu Szkół nr 33 w Bydgoszczy oraz udostępniane zgodnie z instrukcją składnicy akt na terenie placówki osobom upoważnionym, na ich wniosek. Dokumenty archiwalne zawierają akta wynikające ze stosunku pracy oraz działalności finansowo – księgowej i pedagogicznej szkoły. Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym w pomieszczeniach szkoły. Informacje publiczne zawarte w rejestrach, ewidencjach i archiwach udostępniane są w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i za zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz w przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.


Podpisał(a): Izabela Maciejewska Dokument z dnia: wtorek, 02 listopada 2010
Edytował: Paweł Wysiński Edycja z dnia: czwartek, 09 maja 2019
 

Items details

Tecox component by www.teglo.info