Rejestry, ewidencje Drukuj

Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach oraz sposobach i zasadach udost?pniania danych w nich zawartych.

Zesp? Szk? nr 33 Specjalnych dla Dzieci i M?odzie?y Przewlekle Chorej prowadzi:
1. Ksi?g? uczniw/wychowankw.
2. Ewidencje i rejestry zwi?zane z zarz?dzaniem Zespo?em Szk? Nr 33.
3. Rejestr drukw ?cis?ego zarachowania.
4. Rejestr dokumentw finansowych Zespo?u Szk? Nr 33.
5. Ewidencje zwi?zane ze sprawami kadrowymi i pracowniczymi.
6. Dziennik korespondencji.
7. Rejestr skarg i wnioskw.
8. Rejestr archiwum.
9. Ewidencje za?wiadcze? o osi?gni?ciach uczniw d?ugole??cych podczas nauki w szpitalu.

Dokumenty archiwalne s? zlokalizowane w sk?adnicy akt Zespo?u Szk? nr 33 w Bydgoszczy oraz udost?pniane zgodnie z instrukcj? sk?adnicy akt na terenie placwki osobom upowa?nionym, na ich wniosek. Dokumenty archiwalne zawieraj? akta wynikaj?ce ze stosunku pracy oraz dzia?alno?ci finansowo ksi?gowej i pedagogicznej szko?y. Dokumenty udost?pniane s? powo?anym do tego organom kontroluj?cym w pomieszczeniach szko?y. Informacje publiczne zawarte w rejestrach, ewidencjach i archiwach udost?pniane s? w trybie ustawy z dnia 6 wrze?nia 2001 r. o dost?pie do informacji publicznej.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i za zasadach okre?lonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze wzgl?du na prywatno?? osoby fizycznej lub tajemnic? przedsi?biorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pe?ni?cych funkcje publiczne, maj?cych zwi?zek z pe?nieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz w przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsi?biorca rezygnuj? z przys?uguj?cego im prawa.


Podpisa?(a): Izabela Maciejewska Dokument z dnia: wtorek, 02 listopada 2010
Edytowa?: Pawe? Wysi?ski Edycja z dnia: czwartek, 09 maja 2019
 

Items details

Tecox component by www.teglo.info