Kontrole PDF Drukuj Email

   rok 2019

   - Protok? kontroli ZUS przeprowadzonej w Zespole Szk? nr 33 Specjalnych dla Dzieci i M?odzie?y Przewlekle Chorej w Bydgoszczy

   do pobrania

   - Protok? kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Szk? nr 33 Specjalnych dla Dzieci i M?odzie?y Przewlekle Chorej w Bydgoszczy

   do pobrania

   rok 2018

   - Protok? kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Szk? nr 33 Specjalnych dla Dzieci i M?odzie?y Przewlekle Chorej w Bydgoszczy

   Przedmiot i zakres kontroli: Wykorzystanie dotacji celowej na wyposa?enie szk? w podr?czniki, materia?y edukacyjne i ?wiczeniowe w latach 2016-2017

   do pobrania

   - Protok? kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Szk? nr 33 Specjalnych dla Dzieci i M?odzie?y Przewlekle Chorej w Bydgoszczy

   Przedmiot i zakres kontroli: Gospodarowanie ?rodkami Zak?adowego Funduszu ?wiadcze? Socjalnych w latach 2016-2017

   do pobrania

   - Protok? kontroli Pa?stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy

   do pobrania

   rok 2017

   - Protok? kontroli problemowejprzeprowadzonej w Zespole Szk? Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i M?odzie?y Przewlekle Chorej w Bydgoszczy

   do pobrania

   - Protok? kontroli Pa?stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy

   do pobrania

   - Raport z kontroli w trybie uproszczonymprzeprowadzonej w Zespole Szk? Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i M?odzie?y Przewlekle Chorej w Bydgoszczy

   do pobrania

   rok 2016

   - Protok? kontroli przeprowadzonej w Zespole Szk? Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i M?odzie?y Przewlekle Chorej w Bydgoszczy

   przez pracownika Wydzia?u Kontroli Departamentu Kontroli i Audytu Urz?du Marsza?kowskiego Wojewdztwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzib? w Toruniu

   do pobrania

   - Protok? kontroli problemowejprzeprowadzonej w Zespole Szk? Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i M?odzie?y Przewlekle Chorej w Bydgoszczy

   do pobrania

   - Protok? kontroli Pa?stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy

   do pobrania

   rok 2015

   - Protok? kontroli problemowejprzeprowadzonej w Zespole Szk? Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i M?odzie?y Przewlekle Chorej w Bydgoszczy

   do pobrania

   - Protok? kontroli problemowejprzeprowadzonej w Zespole Szk? Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i M?odzie?y Przewlekle Chorej w Bydgoszczy

   do pobrania

   rok 2014

   - Protok? kontroli problemowejprzeprowadzonej w Zespole Szk? Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i M?odzie?y Przewlekle Chorej w Bydgoszczy

   do pobrania

   - Protok? kontroliZak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznychprzeprowadzonej w Zespole Szk? Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i M?odzie?y Przewlekle Chorej w Bydgoszczy

   do pobrania

   - Protok? kontroli Pa?stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy

   do pobrania

   rok 2013

   - Protok? kontroli planowej przeprowadzonej w Zespole Szk? Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i M?odzie?y Przewlekle Chorej w Bydgoszczy

   do pobrania

   rok 2012

   - Protok? kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Szk? Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i M?odzie?y Przewlekle Chorej w Bydgoszczy

   do pobrania

   rok 2011

   - Protok? kontroli prawid?owo?ci dopuszczania do u?ytku programw wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, szko?ach podstawowych z oddzia?ami przedszkolnymi i innych formach wychowania przedszkolnego

   do pobrania

   - Protok? kontroli prawid?owo?ci dopuszczania do u?ytku w szkole programw nauczania w publicznych szko?ach podstawowych

   do pobrania

   - Protok? kontroli prawid?owo?ci dopuszczania do u?ytku w szkole programw nauczania w publicznym gimnazjum

   do pobrania

   - Protok? kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Szk? Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i M?odzie?y Przewlekle Chorej w Bydgoszczy

   do pobrania

   - Protok? kontroli Pa?stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy

   do pobrania

   - Protok? kontroli dora?nej przeprowadzonej w Zespole Szk? Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i M?odzie?y Przewlekle Chorej w Bydgoszczy

   do pobrania

   rok 2010

   - Protok? kontroli zgodno?ci prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania z przepisami prawa w zakresie dotycz?cym arkuszy ocen uczniw

   do pobrania


   Podpisa?(a): Izabela Maciejewska Dokument z dnia: poniedziałek, 25 października 2010
   Edytowa?: Pawe? Wysi?ski Edycja z dnia: poniedziałek, 19 sierpnia 2019
    

   Items details

   • Hits: 4756 clicks
   • Average hits: 37.4 clicks / month
   • Last visit was 9 hours and 19 minutes ago
   • Number of words: 1014
   • Number of characters: 6912
   • Created 11 years and 7 months ago at poniedziałek, 25 października 2010 by Tomasz Kulik
   • Modified one month and 9 months ago at poniedziałek, 19 sierpnia 2019 by Pawe? Wysi?ski

   Tecox component by www.teglo.info